قوس شاخ

  • Arcing Horn ZHJ

    Arcing Horn ZHJ

    شکافهای موازی مقره خط انتقال هوایی (که از این پس به عنوان شکاف موازی نامیده می شود ، همچنین شاخ قوس نیز نامیده می شود) حفاظت از رعد و برق در هسته اصلی این تفکر در محدوده نرخ خروج صاعقه مجاز ، فاصله بین دستگاه و عایق (رشته) است به طور موازی ، چرخش فلش برق ، شکاف در قوس فرکانس قدرت کانال ، محافظت از عایق در برابر سوزاندن قوس ، بهبود میزان موفقیت مجدد. این استاندارد شرایط فنی مربوطه را مشخص می کند ، ...